Autorska prava

©2011-2018 Internet-Posao.net. Sva prava pridržana.

Kompletan sadržaj ovih internetskih stranica je zaštićen Zakonom o autorskom pravu. Svi podaci, uključujući tekst, slike, video i zvuk, ne smiju se kopirati, distribuirati, prenositi niti pohranjivati, osim u strogo privatne svrhe, a bez prethodnog odobrenja autora bloga.

Strogo je zabranjeno kopiranje sadržaja članaka, videa ili stranica, a svi prekršitelji podliježu možebitnim sankcijama zbog kršenja Zakona o autorskom pravu.

Neki dijelovi ovih internetskih stranica mogu sadržavati slike nad kojim autorska prava imaju osobe koje su nam ih dale na korištenje.

Internet Posao ne preuzima odgovornost za eventualne poteškoće proizašle upotrebom informacija iz naših objavljenih članaka ili video materijala, a koje se koriste u nedozvoljene svrhe, kao niti za zlouporabu sadržaja Internet Posao stranice.